ไม่ประมาท การ์ดอย่าตก อดทนอีกนิด เราจะผ่านพ้นไปด้วยกัน ด้วยความห่วงใยจากใจองค์การบริหารส่วนตำบลลำดวน https://www.facebook.com/lamduansurin/ Instagram lamduansubdistric11  
 สภาพทั่วไป
 ตราสัญลักษณ์
 สภาพทางสังคม
 สภาพเศรษฐกิจ
 โครงสร้างองค์การบริหารส่วนตำบลลำดวน
 ข้อมูลการติดต่อ
 อินสตาแกรม
 
 
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษาฯ
 อำนาจหน้าที่ อบต.ลำดวน
 หน่วยตรวจสอบภายใน
 
 
  ข้อมูลผู้บริหาร ผู้บริหารฝ่ายการเมือง/ผู้บริหารฝ่ายประจำ
  สมาชิกสภา
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
  หน่วยตรวจสอบภายใน
  ข้อมูลผู้บริหาร
 
 
รายงานกิจการสภา
ประกาศ
ข่าวประชาสัมพันธ์
คู่มือประชาชน
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
อปพร.
มุมอาเซียน
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
ข่าวเด่น
จดหมายข่าว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
แบบสอบถามความพึงพอใจ
วีดีทัศน์
ภาพกิจกรรม
ผลิตภัณฑ์ตำบล
ผลงานเด่น
สถานที่สำคัญ
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 
 หัวข้อการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA)
 
  แผนยุทธศาสตร์
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
  แผนดำเนินงานประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 แนะนำการชำระภาษี
 
 
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ผลประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้เสนอราคา
 
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
แผนอัตรากำลัง
  รับฟังความเห็นงานด้านทรัพยากรบุคคล
 
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
 พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 พรบ. กฏหมาย กฎกระทรวง ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง
 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล
 
 
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 การยกย่องบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรมภายนอกองค์กร 2564
 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
 นโยบายไม่รับของขวัญ ของกำนัล ฯ
 
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
มาตรฐานการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 แบบประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (Local Performance Assessment : LPA)
 บริการประชาชนรูปแบบ E-Service
 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 
 
 
   
 
เธ เธฒเธžเธเธดเธˆเธเธฃเธฃเธก
_______________________________________________________________________________________________________
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ประจำปีงบประมาณ 2564
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ประจำปีงบประมาณ 2564 
รับการประเมินมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ประจำปี 2564
รับการประเมินมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ประจำปี 2564 
โครงการอบรมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล (Integrity Transparency Assessment:ITA) ประจำปี 2564 วันที่ 15 กันยายน 2564
โครงการอบรมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล (Integrity Transparency Assessment:ITA) ประจำปี 2564 วันที่ 15 กันยายน 2564 
ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทที่ดิน 2 กรณี หมู่ที่ 4 บ้านโคกครุฑ 8 มิถุนายน 2564
ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทที่ดิน 2 กรณี หมู่ที่ 4 บ้านโคกครุฑ 8 มิถุนายน 2564 
ประชุมชี้แจงแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณและมอบเงินช่วยเหลือเด็กปฐมวัยยากจน ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น วันที่ 10 มิถุนายน 2564
ประชุมชี้แจงแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณและมอบเงินช่วยเหลือเด็กปฐมวัยยากจน ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น วันที่ 10 มิถุนายน 2564 
อบรมการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน 18 มีนาคม 2564
อบรมการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน 18 มีนาคม 2564 
ซักซ้อมแนวทางการประเมินการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม เพื่อท้องถิ่นชุมชนน่าอยู่ 22 กุมภาพันธ์ 2564
ซักซ้อมแนวทางการประเมินการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม เพื่อท้องถิ่นชุมชนน่าอยู่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 
ปฏิบัติหน้าที่งานมหัศจรรย์งานช้างสุรินทร์ วันที่ 29 ธันวาคม 2563
ปฏิบัติหน้าที่งานมหัศจรรย์งานช้างสุรินทร์ วันที่ 29 ธันวาคม 2563 
หน่วยกาชาดเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียง นางสมัด กูลรัตน์ ม.11 บ้านโคกยาง 12 พฤศจิกายน 2563
หน่วยกาชาดเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียง นางสมัด กูลรัตน์ ม.11 บ้านโคกยาง 12 พฤศจิกายน 2563 
ประชาสัมพันธ์การรณรงค์งดเผาในพื้นที่เกษตร ประจำปี 2563
ประชาสัมพันธ์การรณรงค์งดเผาในพื้นที่เกษตร ประจำปี 2563 
การรณรงค์ใช้จักรยานเพื่อลดการใช้รถยนต์ ประจำปี 2563
การรณรงค์ใช้จักรยานเพื่อลดการใช้รถยนต์ ประจำปี 2563 
การรณรงค์ประชาสัมพันธ์แนวทางการป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5
การรณรงค์ประชาสัมพันธ์แนวทางการป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 
โครงการป้องกันโรคระบาดในนาข้าว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
โครงการป้องกันโรคระบาดในนาข้าว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
โครงการ
โครงการ "รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน" สืบสานสู่ 100 ล้านต้น ประจำปีงบประมาณ 2564 
โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
โครงการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
โครงการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของผุ้บริหาร ส.อบต. พนักงาน ฯลฯ 2564
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของผุ้บริหาร ส.อบต. พนักงาน ฯลฯ 2564 
โครงการจัดทำแผนพัฒนาชุมชน 2564
โครงการจัดทำแผนพัฒนาชุมชน 2564 
โครงการส่งเสริมการปลูกพืชบำรุงดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
โครงการส่งเสริมการปลูกพืชบำรุงดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอย
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอย 
โครงการวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2563
โครงการวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2563 
โครงการความร่วมมือระหว่าง อบต.ลำดวน กฟภ. และฝ่ายปกครองท้องที่
โครงการความร่วมมือระหว่าง อบต.ลำดวน กฟภ. และฝ่ายปกครองท้องที่ 
โครงการ “กิจกรรมจิตอาสาปลูกต้นไม้”
โครงการ “กิจกรรมจิตอาสาปลูกต้นไม้” 
กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
โครงการพัฒนาเส้นทางคมนาคม ปีงบประมาณ 2563
โครงการพัฒนาเส้นทางคมนาคม ปีงบประมาณ 2563 
สำรวจทรัพย์สินของราษฎรที่ได้รับความเสียหายเหตุวาตภัย ปี 2563
สำรวจทรัพย์สินของราษฎรที่ได้รับความเสียหายเหตุวาตภัย ปี 2563 
โครงการซ่อมแซมเส้นทางคมนาคม ประจำปีงบประมาณ 2563
โครงการซ่อมแซมเส้นทางคมนาคม ประจำปีงบประมาณ 2563 
ซ่อมแซมไฟฟ้ากิ่งสาธารณะ ปี 2563
ซ่อมแซมไฟฟ้ากิ่งสาธารณะ ปี 2563 
โครงการวันเด็ก
โครงการวันเด็ก 
โครงการขุดลอกผักตบชวา ปีพ.ศ.2563
โครงการขุดลอกผักตบชวา ปีพ.ศ.2563 
โครงการปลูกต้นไม้ ประจำปีงบประมาณ 2563
โครงการปลูกต้นไม้ ประจำปีงบประมาณ 2563 
รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน
รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน  
โครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี ๒๕๖๓
โครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี ๒๕๖๓ 
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 หน้า 1 | 
 
 
 
     
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
     
 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 ช่องทางแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
 
 
 การประชาสัมพันธ์ การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง/ภาษีป้าย
 
 ทดสอบ01
 
 
 ทดสอบ01
 
 
 ทดสอบ01
 
 
     
 
โทรศัพท์ / โทรสาร 044-541168
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 10 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานถาม-ตอบ  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.