ไม่ประมาท การ์ดอย่าตก อดทนอีกนิด เราจะผ่านพ้นไปด้วยกัน ด้วยความห่วงใยจากใจองค์การบริหารส่วนตำบลลำดวน https://www.facebook.com/lamduansurin/ Instagram lamduansubdistric11  
 สภาพทั่วไป
 ตราสัญลักษณ์
 สภาพทางสังคม
 สภาพเศรษฐกิจ
 โครงสร้างองค์การบริหารส่วนตำบลลำดวน
 ข้อมูลการติดต่อ
 อินสตาแกรม
 
 
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษาฯ
 อำนาจหน้าที่ อบต.ลำดวน
 หน่วยตรวจสอบภายใน
 
 
  ข้อมูลผู้บริหาร ผู้บริหารฝ่ายการเมือง/ผู้บริหารฝ่ายประจำ
  สมาชิกสภา
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
  หน่วยตรวจสอบภายใน
  ข้อมูลผู้บริหาร
 
 
รายงานกิจการสภา
ประกาศ
ข่าวประชาสัมพันธ์
คู่มือประชาชน
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
อปพร.
มุมอาเซียน
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
ข่าวเด่น
จดหมายข่าว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
แบบสอบถามความพึงพอใจ
วีดีทัศน์
ภาพกิจกรรม
ผลิตภัณฑ์ตำบล
ผลงานเด่น
สถานที่สำคัญ
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 
 หัวข้อการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA)
 
  แผนยุทธศาสตร์
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
  แผนดำเนินงานประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 แนะนำการชำระภาษี
 
 
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ผลประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้เสนอราคา
 
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
แผนอัตรากำลัง
  รับฟังความเห็นงานด้านทรัพยากรบุคคล
 
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
 พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 พรบ. กฏหมาย กฎกระทรวง ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง
 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล
 
 
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 การยกย่องบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรมภายนอกองค์กร 2564
 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
 นโยบายไม่รับของขวัญ ของกำนัล ฯ
 
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
มาตรฐานการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 แบบประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (Local Performance Assessment : LPA)
 บริการประชาชนรูปแบบ E-Service
 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 
 
 
   
 
สภาพเศรษฐกิจ
_______________________________________________________________________________________________________
สภาพเศรษฐกิจ
 

ระบบเศรษฐกิจ

การเกษตร

ราษฎรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก รองลงมาคือ รับจ้าง รับราชการ และค้าขาย

 การปศุสัตว์

ราษฎรส่วนใหญ่เลี้ยงโค กระบือ สุกร เป็นส่วนใหญ่

 การบริการ

หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลลำดวน

ปั๊มน้ำมัน 1 แห่ง

โรงสี 19 แห่ง

ร้านค้า 35 แห่ง การท่องเที่ยว

การท่องเที่ยวเป็นการท่องเที่ยวในเชิงประเพณี เช่นประเพณีทำบุญเดือนสาม

 การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ

สภาพทางเศรษฐกิจ

โครงสร้างทางเศรษฐกิจ ประชากรส่วนใหญ่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลลำดวน ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำนา หลังจากว่างเว้นจากการเก็บเกี่ยวจะมีการทอผ้าไหม รับจ้างทั่วไป ฐานะของประชากรโดยเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลางกึ่งต่ำ

1. การรวมกลุ่มของประชาชน

- กลุ่มเย็บกระเป๋า บ้านโคกครุฑ หมู่ที่ 4

- กลุ่มทอผ้าไหม บ้านประดู่ทอง หมู่ที่ 5

- กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านตะเมาะ หมู่ที่ 6

- กลุ่มผลิตข้าวปลอดสารพิษบ้านจรวย หมู่ที่ 7

- กลุ่มทอผ้าไหม บ้านตระเปียงกู หมู่ที่ 8

- กลุ่มทอผ้า/เมล็ดพันธุ์ข้าว บ้านโคกกะดวด หมู่ที่ 9

 แรงงาน

ราษฎรส่วนใหญ่หลังฤดูกาลเก็บเกี่ยวจะเข้าไปขายแรงงานในเมืองใหญ่ๆหรือโรงงานต่างๆ

7. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม

1 การนับถือศาสนา

ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ

2 ประเพณีและงานประจำปี

ประเพณีแห่เทียนพรรษา ประเพณีแห่พระเวสฟังเทศน์มหาชาติ

3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น

ทำเครื่องจักรสาน ภาษาถิ่นมีภาษาเขมร และภาษาลาว

4 สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก

ข้าวหอมมะลิ ผ้าไหม

8. ทรัพยากรธรรมชาติ

1 น้ำ

มีแหล่งน้ำหลักห้วยกำโพกสายบ้านโคกยาง ตาเมาะ และห้วยกำโพกบ้านจรวยเชื่อมอู่โลก

- ลำห้วยกำโพก เป็นเส้นแบ่งเขตตำบลลำดวนกั้นระหว่างตำบลอู่โลกตั้งอยู่ทางทิศตะวันออก ซึ่งได้รับการขุดลอกแล้ว แต่ยังไม่ตลอดสาย และลำห้วยตราด กั้นระหว่างเขตตำบลลำดวนกับตำบลตาอ็อง

- สระน้ำ หนองน้ำ ที่ใช้ในการอุปโภคบริโภค จำนวน 20 แห่ง

- ลำคลอง จำนวน 2 แห่ง

- ฝายกั้นน้ำ จำนวน 20 แห่ง

- ห้วย ลำธาร จำนวน 3 แห่ง

- คลองส่งน้ำ จำนวน 2 แห่ง


2 ป่าไม้

พื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลลำดวน ไม่มีสงวน

3 ภูเขา

ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลลำดวนไม่มีหุบเขาในพื้นที่

4ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สภาพสิ่งแวดล้อมปริมาณขยะและสิ่งปฏิกูลที่เกิดขึ้น ใช้วิธีกำจัดโดยการฝังกลบ และขยะเปียกทำปุ๋ยหมักชีวภาพ

ที่ตั้ง สภาพทั่วไป

องค์การบริหารส่วนตำบลลำดวน มีสภาพลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่ม มีลำห้วยไหลผ่าน 2 สาย พื้นที่เหมาะแก่การเกษตรกรรม
 
 
 
     
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
     
 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 ช่องทางแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
 
 
 การประชาสัมพันธ์ การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง/ภาษีป้าย
 
 ทดสอบ01
 
 
 ทดสอบ01
 
 
 ทดสอบ01
 
 
     
 
โทรศัพท์ / โทรสาร 044-541168
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 10 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานถาม-ตอบ  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.