ไม่ประมาท การ์ดอย่าตก อดทนอีกนิด เราจะผ่านพ้นไปด้วยกัน ด้วยความห่วงใยจากใจองค์การบริหารส่วนตำบลลำดวน https://www.facebook.com/lamduansurin/ Instagram lamduansubdistric11  
 สภาพทั่วไป
 ตราสัญลักษณ์
 สภาพทางสังคม
 สภาพเศรษฐกิจ
 โครงสร้างองค์การบริหารส่วนตำบลลำดวน
 ข้อมูลการติดต่อ
 อินสตาแกรม
 
 
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษาฯ
 อำนาจหน้าที่ อบต.ลำดวน
 หน่วยตรวจสอบภายใน
 
 
  ข้อมูลผู้บริหาร ผู้บริหารฝ่ายการเมือง/ผู้บริหารฝ่ายประจำ
  สมาชิกสภา
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
  หน่วยตรวจสอบภายใน
  ข้อมูลผู้บริหาร
 
 
รายงานกิจการสภา
ประกาศ
ข่าวประชาสัมพันธ์
คู่มือประชาชน
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
อปพร.
มุมอาเซียน
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
ข่าวเด่น
จดหมายข่าว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
แบบสอบถามความพึงพอใจ
วีดีทัศน์
ภาพกิจกรรม
ผลิตภัณฑ์ตำบล
ผลงานเด่น
สถานที่สำคัญ
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 
 หัวข้อการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA)
 
  แผนยุทธศาสตร์
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
  แผนดำเนินงานประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 แนะนำการชำระภาษี
 
 
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ผลประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้เสนอราคา
 
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
แผนอัตรากำลัง
  รับฟังความเห็นงานด้านทรัพยากรบุคคล
 
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
 พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 พรบ. กฏหมาย กฎกระทรวง ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง
 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล
 
 
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 การยกย่องบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรมภายนอกองค์กร 2564
 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
 นโยบายไม่รับของขวัญ ของกำนัล ฯ
 
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
มาตรฐานการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 แบบประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (Local Performance Assessment : LPA)
 บริการประชาชนรูปแบบ E-Service
 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 
 
 
   
 
สภาพทางสังคม
_______________________________________________________________________________________________________
สภาพทางสังคม
 

ลักษณะภูมิประเทศ

ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลลำดวน พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม แต่มีพื้นที่บางส่วนเป็นที่ดอน สลับที่ลุ่มลอนลาดเช่นเดียวกัน

 ลักษณะภูมิอากาศ

อยู่ในแถบของลมมรสุมเขตร้อน ลักษณะ ของลมฟ้า อากาศ และปริมาณนํ้าฝน

จะขึ้นอยู่กับอิทธิพลของลมมรสุมเป็นสำคัญ ลมมรสุม ที่พัดผ่านคือ

๑ .ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ พัดจากมหาสมุทรอินเดียเข้าสู่บริเวณภาค ใต้ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทำให้เกิดฝนตก แต่จังหวัดสุรินทร์ได้รับปริมาณ นํ้าฝนจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ค่อนข้างน้อย เนื่องจากมีเทือกเขาพนมดงรักกั้นอยู่ ปริมาณนํ้าฝนส่วนใหญ่มาจากอิทธิพลของลมพายุในทะเลจีนใต้

๒ ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ พัดจากแคว้นไซบีเรียและทางตอน เหนือของประเทศจีน ทำให้เกิดความหนาวเย็นและความแห้งแล้งโดยทั่วไป โดยเฉพาะ จังหวัดสุรินทร์ได้รับผลกระทบค่อนข้างสูง

ฤดูกาลในจังหวัดสุรินทร์ มี 3 ฤดู ในแต่ละฤดูจะมีช่วงเวลาไม่ คงที่แน่นอน ขึ้นอยู่กับปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ และอิทธิพลของลมมรสุมเป็นหลัก แต่โดยทั่วๆ ไป พอสรุปได้ดังนี้

-ฤดูร้อน อยู่ระหว่างช่วงเดือน กุมภาพันธ์ หรือมีนาคม ถึงเดือนพฤษภาคมอากาศร้อนอบอ้าว และร้อนจัดมากในบางช่วง ส่งผลให้เกิดความแห้งแล้งโดยทั่วไป

-ฤดูฝน อยู่ระหว่างเดือน พฤษภาคม หรือมิถุนายน ถึงเดือนตุลาคม ปริมาณนํ้าฝนไม่แน่นอน บางปีมาก บางปี น้อย ขึ้นอยู่กับอิทธิพลของลมมรสุมและลม พายุดีเปรสชันในทะเลจีนใต้

-ฤดูหนาว อยู่ระหว่างช่วง เดือนตุลาคม หรือพฤศจิกายน ถึงเดือน มกราคม ความหนาวเย็นในแต่ละปีขึ้นอยู่กับ อิทธิพลของลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ และร่องความกดอากาศจากประเทศจีน


 ลักษณะของดิน

ลักษณะของดินในจังหวัดสุรินทร์ เป็นดินร่วนปนทราย มีบางพื้นที่ เป็นดินเหนียวปนทราย ฉะนั้นดินจึงอุ้มนํ้าได้น้อย

 ลักษณะของแหล่งน้ำ

มีแหล่งน้ำสองสาย ไหลผ่านลำห้วยตราดและห้วยกำโพก ไว้ใช้ในการเกษตรและเลี้ยงสัตว์ มีที่สร้างเอง แต่แหล่งน้ำไม่เพียงพอ

 ลักษณะของไม้/ป่าไม้

ต้นไม้ที่มีอยู่โดยทั่วไป ได้แก่ ต้นเต็ง รัง ยาง ประดู่ พะยูง ตาด แดง กะบาก และอื่น ๆ รวมทั้ง ต้นมันปลา หรือต้นกันเกรา ซึ่งเป็นต้นไม้ประจำจังหวัดสุรินทร์ จากการที่ป่าไม้ถูกทำลายมาก จึงมีการปลูกป่าทดแทน หรือปลูกไม้โตเร็วเพื่อการใช้สอย เช่น ต้นกระถินณรงค์ ต้นยางพารา ต้นตะกู และต้นยูคาลิปตัส

 ด้านการเมือง/การปกครอง

 เขตการปกครอง

องค์การบริหารส่วนตำบลลำดวน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลลำดวน (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลลำดวนสุรพินท์) มีการปกครอง 8 หมู่บ้าน

ประกอบด้วย

หมู่ที่ 4 บ้านโคกครุฑ ประชากร 509 คน 166 ครัวเรือน

หมู่ที่ 5 บ้านประดู่ทอง ประชากร 308 คน 120 ครัวเรือน

หมู่ที่ 6 บ้านตาเมาะ ประชากร 804 คน 254 ครัวเรือน

หมู่ที่ 7 บ้านจรวย ประชากร 594 คน 166 ครัวเรือน

หมู่ที่ 8 บ้านตระเปียงกู ประชากร 556 คน 133 ครัวเรือน

หมู่ที่ 9 บ้านโคกกะดวด ประชากร 580 คน 142 ครัวเรือน

หมู่ที่ 10 บ้านจันทน์หอม ประชากร 25 คน 10 ครัวเรือน

หมู่ที่ 11 บ้านโคกยาง ประชากร 150 คน 51 ครัวเรือน

 การเลือกตั้ง

ในพื้นที่มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำดวน มีจำนวนทั้งสิ้น 16 คน คณะผู้บริหาร มีทั้งสิ้น 4 คน


ประชากร

ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร

องค์การบริหารส่วนตำบลลำดวน ประกอบด้วยหมู่บ้าน 8 หมู่บ้าน เป็นหมู่บ้านที่อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ได้แก่

 สภาพทางสังคม

การศึกษา

การศึกษา

โรงเรียนประถมศึกษา 2 แห่ง

โรงเรียนมัธยมศึกษา 1 แห่ง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3 แห่ง

ศูนย์บริการ อินเตอร์เน็ต ประจำตำบล 1 แห่ง

สถาบันและองค์กรทางศาสนา

วัด / สำนักสงฆ์ 2 แห่ง

 สาธารณสุข

ในพื้นที่ส่วนใหญ่ราษฎรใช้บริการสาธารณสุข ณ โรงพยาบาลลำดวน

 อาชญากรรม

ในพื้นที่คดีอาชญากรรม ขึ้นตรงกับสถานีตำรวจภูธรอำเภอลำดวน


 ยาเสพติด

มีการเฝ้าระวังการเรื่องยาเสพติดในการประสานงานกับโรงเรียน ชุมชน และหน่วยงานราชการในการร่วมมือรณรงค์ป้องกัน

 การสังคมสงเคราะห์

มีการช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้ยากไร้โดยของบประมาณจากสภากาชาด ช่วยซ่อมแซมบ้านและช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยตกเกณฑ์ จปฐ. โดยการสนับสนุนอาชีพเพิ่มรายได้

 ระบบบริการพื้นฐาน

การคมนาคมขนส่ง

ถนนสายหลัก 2 สาย

องค์การบริหารส่วนตำบลลำดวน มีถนนสายหลักผ่านสองสาย คือ ถนนสายสุรินทร์

- สังขะ และถนนสายลำดวน - หนองยาว เป็นถนนลาดยาง และมีถนนเชื่อมระหว่างชุมชน หมู่บ้าน เป็นถนนคอนกรีตและถนนหินคลุก สภาพการคมนาคมในพื้นที่ตำบลลำดวนมีสภาพพอใช้

การบริการคมนาคมสาธารณะ รถโดยสารสองแถว 2 สาย ค่าโดยสารจากตำบล

ลำดวนถึงเมืองสุรินทร์ โดยเฉลี่ย 30 บาท ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที

 การไฟฟ้า

มีหมู่บ้านที่มีไฟฟ้าเข้าถึงครบทุกหมู่บ้าน แต่การไฟฟ้าเพื่อการเกษตรยังขยายเขตไฟฟ้า ไม่ทั่วถึง

 การประปา

มีระบบประปาหมู่บ้านจำนวน 3 หมู่บ้าน ประปาหมู่บ้านโคกครุฑ หมู่ที่ 4 ประปาหมู่บ้านบ้านจรวย หมู่ที่ 7และประปาหมู่บ้านบ้านตระเปียงกู หมู่ที่ 8 ซึ่งการประปายังไม่ครบทุกหมู่บ้าน และยังไม่เพียงพอกับความต้องการของประชาชน

โทรศัพท์

หน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลลำดวน 0-4454-1168 และประชาชนผู้นำชุมชนส่วนใหญ่ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่

 ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์

ไปรษณีย์ขนส่งเอกสารและหนังสือราชการ วัสดุครุภัณฑ์ที่สั่งซื้อขนส่งทางไปรษณีย์ลำดวน

 
 
 
     
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
     
 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 ช่องทางแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
 
 
 การประชาสัมพันธ์ การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง/ภาษีป้าย
 
 ทดสอบ01
 
 
 ทดสอบ01
 
 
 ทดสอบ01
 
 
     
 
โทรศัพท์ / โทรสาร 044-541168
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 10 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานถาม-ตอบ  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.