ไม่ประมาท การ์ดอย่าตก อดทนอีกนิด เราจะผ่านพ้นไปด้วยกัน ด้วยความห่วงใยจากใจองค์การบริหารส่วนตำบลลำดวน https://www.facebook.com/lamduansurin/ Instagram lamduansubdistric11  
 สภาพทั่วไป
 ตราสัญลักษณ์
 สภาพทางสังคม
 สภาพเศรษฐกิจ
 โครงสร้างองค์การบริหารส่วนตำบลลำดวน
 ข้อมูลการติดต่อ
 อินสตาแกรม
 
 
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษาฯ
 อำนาจหน้าที่ อบต.ลำดวน
 หน่วยตรวจสอบภายใน
 
 
  ข้อมูลผู้บริหาร ผู้บริหารฝ่ายการเมือง/ผู้บริหารฝ่ายประจำ
  สมาชิกสภา
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
  หน่วยตรวจสอบภายใน
  ข้อมูลผู้บริหาร
 
 
รายงานกิจการสภา
ประกาศ
ข่าวประชาสัมพันธ์
คู่มือประชาชน
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
อปพร.
มุมอาเซียน
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
ข่าวเด่น
จดหมายข่าว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
แบบสอบถามความพึงพอใจ
วีดีทัศน์
ภาพกิจกรรม
ผลิตภัณฑ์ตำบล
ผลงานเด่น
สถานที่สำคัญ
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 
 หัวข้อการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA)
 
  แผนยุทธศาสตร์
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
  แผนดำเนินงานประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 แนะนำการชำระภาษี
 
 
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ผลประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้เสนอราคา
 
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
แผนอัตรากำลัง
  รับฟังความเห็นงานด้านทรัพยากรบุคคล
 
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
 พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 พรบ. กฏหมาย กฎกระทรวง ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง
 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล
 
 
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 การยกย่องบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรมภายนอกองค์กร 2564
 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
 นโยบายไม่รับของขวัญ ของกำนัล ฯ
 
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
มาตรฐานการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 แบบประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (Local Performance Assessment : LPA)
 บริการประชาชนรูปแบบ E-Service
 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 
 
 
   
 
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
_______________________________________________________________________________________________________
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 

 ปีงบประมาณ  2565

 1.นายเลิศศักดิ์  บรรลุสุข  นายกองค์การบริาหารส่วนตำบลลำดวน  พร้อมคณะบริหาร  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลและเจ้าหน้าที่  ได้จัดการประชุมร่วมกับ อสม.และผู้นำชุมชนตำบลลำดวน  ในการจัดทำแผนสุขภาพ  ประจำปี  2565  เมื่อวันที่  31  มกราคม  2565  เวลา  09.30  น.  ณ  ห้องประชุม  อบต.ลำดวน

272966388_1866958226832310_5218162357762296210_n

272867546_1866958233498976_4350468078002878522_n

2.นายเลิศศักดิ์  บรรลุสุข  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำดวน  พร้อมคณะบริหาร  กำนันตำบลลำดวน  และราษฎร  หมู่ที่  5  บ้านประดู่ทอง  ได้จัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน  เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมในการพัฒนาโครงการถนนลาดยางสายทางบ้านประดู่ทอง-แสงทรัพย์  เมื่อวันที่  25  มกราคม  2565  ณ  ศาลากลางหมู่บ้านประดู่ทอง  เวลา  09.30  น.

211340

20999


3.นายเลิศศักดิ์  บรรลุสุข  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำดวน  พร้อมคณะบริหาร  หัวหน้าส่วนราชการ  ผู้นำฝ่ายปกครอง  ผู้นำชุมชน  ประชาคมตำบล  และตัวแทนภาคประชาชน ร่วมประชุมประชาคมตำบลลำดวน  เพื่อร่วมแก้ไข  ปรับปรุง  แผนพัฒนาท้องถิ่น  5  ปี  (พ.ศ.2561-2565)  และ  (พ.ศ.2565-2570)  เมื่อวันที่  13  มกราคม  2565  เวลา  09.30  น.  ณ  องค์การบริหารส่วนตำบลลำดวน

271796566_1852752954919504_1045203481839588617_n

 ปีงบประมาณ  2564

1.การประชุมรับฟังความคิดเห็นผู้มีส่วนได้เสียโครงการก่อสร้างถนนดินลงลูกรังบ้านจรวย  หมู่ที่  7  (ซอยตาเจรียน-ห้วยตาปี)

1.1  รายงานผู้บริหาร

ภาพถ่าย1

ภาพถ่าย2

ภาพถ่าย3

ภาพถ่าย4

2.การประชุมรับฟังความคิดเห็นผู้มีส่วนได้เสียโครงการปรับปรุงถนนดินลงผิวจราจรลูกรัง  บ้านตระเปียงกู  หมู่ที่  7  (สามแยกหนองตระเปียงกู-นายปรีชา)   

2.1  รายงานผู้บริหาร

ภาพถ่าย1

ภาพถ่าย2

ภาพถ่าย3

ภาพถ่าย4

ภาพถ่าย5

 
 
 
     
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
     
 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 ช่องทางแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
 
 
 การประชาสัมพันธ์ การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง/ภาษีป้าย
 
 ทดสอบ01
 
 
 ทดสอบ01
 
 
 ทดสอบ01
 
 
     
 
โทรศัพท์ / โทรสาร 044-541168
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 10 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานถาม-ตอบ  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.