ไม่ประมาท การ์ดอย่าตก อดทนอีกนิด เราจะผ่านพ้นไปด้วยกัน ด้วยความห่วงใยจากใจองค์การบริหารส่วนตำบลลำดวน https://www.facebook.com/lamduansurin/ Instagram lamduansubdistric11  
 สภาพทั่วไป
 ตราสัญลักษณ์
 สภาพทางสังคม
 สภาพเศรษฐกิจ
 โครงสร้างองค์การบริหารส่วนตำบลลำดวน
 ข้อมูลการติดต่อ
 อินสตาแกรม
 
 
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษาฯ
 อำนาจหน้าที่ อบต.ลำดวน
 หน่วยตรวจสอบภายใน
 
 
  ข้อมูลผู้บริหาร ผู้บริหารฝ่ายการเมือง/ผู้บริหารฝ่ายประจำ
  สมาชิกสภา
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
  หน่วยตรวจสอบภายใน
  ข้อมูลผู้บริหาร
 
 
รายงานกิจการสภา
ประกาศ
ข่าวประชาสัมพันธ์
คู่มือประชาชน
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
อปพร.
มุมอาเซียน
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
ข่าวเด่น
จดหมายข่าว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
แบบสอบถามความพึงพอใจ
วีดีทัศน์
ภาพกิจกรรม
ผลิตภัณฑ์ตำบล
ผลงานเด่น
สถานที่สำคัญ
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 
 หัวข้อการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA)
 
  แผนยุทธศาสตร์
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
  แผนดำเนินงานประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 แนะนำการชำระภาษี
 
 
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ผลประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้เสนอราคา
 
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
แผนอัตรากำลัง
  รับฟังความเห็นงานด้านทรัพยากรบุคคล
 
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
 พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 พรบ. กฏหมาย กฎกระทรวง ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง
 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล
 
 
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 การยกย่องบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรมภายนอกองค์กร 2564
 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
 นโยบายไม่รับของขวัญ ของกำนัล ฯ
 
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
มาตรฐานการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 แบบประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (Local Performance Assessment : LPA)
 บริการประชาชนรูปแบบ E-Service
 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 
 
 
   
 
เธฃเธฒเธขเธ‡เธฒเธ™เธเธดเธˆเธเธฒเธฃเธชเธ เธฒ
_______________________________________________________________________________________________________
 
ลำดับ หัวข้อ วันที่ อ่าน ดาวน์โหลด
1   รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำดวน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2564    06-08-2564  28  0
2   รายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัติ องค์การบริหารส่วนตำบลลำดวน ครั้งที่ 2/2564    06-08-2564  22  0
3   รายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ องค์การบริหารส่วนตำบลลำดวน ครั้งที่ 1/2564    03-08-2564  20  0
4   รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำดวน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2564    27-07-2564  26  0
5   ประกาศ เรื่อง งดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำดวน สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2564    20-04-2564  20  0
6   รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำดวน สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2564    28-01-2564  28  0
7   รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำดวน สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2563  รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำดวน สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2563 ประกาศ เรื่อง บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำดวนสมัยสามัญ สมัยที่ 4 คั้งที่ 1/2563 รายชื่อ การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำดวนสมัยสามัญ สมัยที่ 4/2563 ครั้งที่ 1   22-12-2563  28  21
8   รายงานการประชุมสภาองาค์การบริหารส่วนตำบลลำดวน สมันสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2563  รายงานการประชุมสภาองาค์การบริหารส่วนตำบลลำดวน สมันสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2563 ประกาศ เรื่องการบันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำดวนสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2563 รายงานการประชุมสภาองาค์การบริหารส่วนตำบลลำดวน สมันสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2563   14-08-2563  24  7
9   รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำดวน สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2563  รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำดวน สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2563  ประกาศ เรื่อง บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำดวนสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2563 รายชื่อ การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำดวน สมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 1/2563   07-08-2563  31  11
10   กำหนดสมัยการประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2563  ประกาศ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำดวน สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2563 ครั้งที่ 1 ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำดวน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2563 ระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำดวน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2563   31-07-2563  23  1
11   รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำดวน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2563  รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำดวน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2563 ประกาศ เรื่อง บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำดวนสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2563   30-04-2563  21  5
12   กำหนดสมัยการประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563  ประกาศ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำดวน สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2563 ครั้งที่ 1 ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำดวน สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2563 ครั้งที่ 1 ระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำดวน สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2563 ครั้งที่ 1   20-04-2563  25  2
13   รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำดวน สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2563  รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำดวน สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2563 ประกาศ เรื่องการบันทึกการประชถมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำดวนสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2563 รายชื่อผู้มาประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำดวน สมัยสารมัญ สมัยที่ 1/2563 ครั้งที่ 1    14-02-2563  21  11
14   กำหนดสมัยการประชุมสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2563  ประกาศ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำดวน สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2563 ครั้งที่ 1 ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำดวน สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2563 ครั้งที่ 1 ระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำดวน สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2563 ครั้งที่ 1   28-01-2563  23  3
15   รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำดวน สมัยสามัญ สมัยที่ ๔/๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑  รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำดวน สมัยสามัญ สมัยที่ ๔/๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑   23-12-2562  92  10
16   รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำดวน สมัยสามัญ สมัยที่ ๓/๒๕๖๒ ครั้งที่ ๒  รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำดวน สมัยสามัญ สมัยที่ ๓/๒๕๖๒ ครั้งที่ ๒   15-08-2562  54  3
17   รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำดวน สมัยสามัญ สมัยที่ ๓/๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑  รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำดวน สมัยสามัญ สมัยที่ ๓/๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑   09-08-2562  73  4
18   รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำดวน สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑/๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑  รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำดวน สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑/๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑   14-06-2562  71  6
19   รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำดวน สมัยสามัญ สมัยที่ ๒/๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑  รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำดวน สมัยสามัญ สมัยที่ ๒/๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑   30-04-2562  82  2
20   รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำดวน สมัยสามัญ สมัยที่ ๑/๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑  รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำดวน สมัยสามัญ สมัยที่ ๑/๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑   15-02-2562  80  5
 หน้า 1 | 
 
 
 
     
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
     
 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 ช่องทางแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
 
 
 การประชาสัมพันธ์ การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง/ภาษีป้าย
 
 ทดสอบ01
 
 
 ทดสอบ01
 
 
 ทดสอบ01
 
 
     
 
โทรศัพท์ / โทรสาร 044-541168
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 10 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานถาม-ตอบ  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.