ไม่ประมาท การ์ดอย่าตก อดทนอีกนิด เราจะผ่านพ้นไปด้วยกัน ด้วยความห่วงใยจากใจองค์การบริหารส่วนตำบลลำดวน https://www.facebook.com/lamduansurin/  
 สภาพทั่วไป
 ตราสัญลักษณ์
 สภาพทางสังคม
 สภาพเศรษฐกิจ
 โครงสร้างองค์การบริหารส่วนตำบลลำดวน
 ข้อมูลการติดต่อ
 
 
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษาฯ
 อำนาจหน้าที่ อบต.ลำดวน
 
 
  ข้อมูลผู้บริหาร ผู้บริหารฝ่ายการเมือง/ผู้บริหารฝ่ายประจำ
  สมาชิกสภา
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
  ข้อมูลผู้บริหาร
 
 
รายงานกิจการสภา
ประกาศ
ข่าวประชาสัมพันธ์
คู่มือประชาชน
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
อปพร.
มุมอาเซียน
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
ข่าวเด่น
จดหมายข่าว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
แบบสอบถามความพึงพอใจ
วีดีทัศน์
ภาพกิจกรรม
ผลิตภัณฑ์ตำบล
ผลงานเด่น
สถานที่สำคัญ
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 
 หัวข้อการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA)
 
  แผนยุทธศาสตร์
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
  แผนดำเนินงานประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 แนะนำการชำระภาษี
 
 
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ผลประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้เสนอราคา
 
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
แผนอัตรากำลัง
  รับฟังความเห็นงานด้านทรัพยากรบุคคล
 
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
 พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 กฏหมาย กฎกระทรวง ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง
 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล
 
 
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 การยกย่องบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรมภายนอกองค์กร 2564
 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
 
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
มาตรฐานการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 แบบประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (Local Performance Assessment : LPA)
 บริการประชาชนรูปแบบ E-Service
 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 
 
 
   
 
เธ›เธฃเธฐเธเธฒเธจ
_______________________________________________________________________________________________________
 
ลำดับ หัวข้อ วันที่ อ่าน ดาวน์โหลด
1   ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  บัญชีรายชื่อผู้พิการ   30-09-2564  31  3
2   ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  บัญชีรายชื่อสูงอายุ   30-09-2564  33  1
3   ประกาศใช้แผนดำเนินการ ปี 2565  ประกาศใช้แผนดำเนินการ ปี 2565   30-09-2564  32  2
4   ประกาศแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2565  doc120211027120155.pdf   29-09-2564  15  0
5   ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางบ้านประดู่ทอง หมู่ที่ 5 (คุ้มโคกฝ้าย) ตำบลลำดวน อำเภอลำดวน ถึงห้วยตราด บ้านแสงทรัพย์ ตำบลตาอ็อง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์  doc120210917075625.pdf   16-09-2564  40  5
6   ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565  ประกาศข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565   15-09-2564  32  0
7   ประกวดราคาซื้อรถกระเช้า(รถยนต์กระบะบรรทุกกระเช้าซ่อมไฟฟ้าชนิด ๔ ล้อ)  doc120210916051258.pdf   14-09-2564  16  1
8   ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)  ประกาศแผนพัฒนาท้องถิ่น 2566-2570   05-08-2564  5  0
9   ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างรถกระบะบรรทุกกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ชนิด ๔ ล้อ  doc120210802032618.pdf   02-08-2564  45  6
10   ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล  ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล   31-05-2564  51  4
11   ประกาศ เรื่อง งดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำดวน สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2564    20-04-2564  9  0
12   ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) สำหรับ โรงเรียนในเขตพื้นที่อบต.ลำดวน จำนวน 3 แห่ง ประจำปี 2564  doc120210325082032.pdf   25-03-2564  72  2
13   ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) สำหรับ ศพด.จำนวน 3 แห่ง สังกัดอบต.ลำดวน ประจำปี 2564  doc120210325081841.pdf   25-03-2564  59  1
14   รายงานผลการตรวจสอบและรายงานการเงิน สำหรับปีสิ่้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563  ส่วนที่1 ส่วนที่2 ส่วนที่3   25-02-2564  143  1
15   ประกาศ เรื่อง การกำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำดวน    18-02-2564  13  0
16   ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 วัสดุอาหารเสริม (นม) สำหรับ ศพด. สังกัด อบต.ลำดวน จำนวน 3 แห่ง  doc120210125074729.pdf   25-01-2564  87  2
17   ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 วัสดุอาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนในพื้นที่อบต.ลำดวน จำนวน 3 แห่ง  doc120210125075935.pdf   25-01-2564  79  7
18   ประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาปีงบประมาณ 2563  ประกาศติดตาม   28-12-2563  94  0
19   ประกาศแผนการจัดซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพื้นที่อบต.ลำดวน ประจำปี 2564  doc120201028075141.pdf   28-10-2563  87  2
20   ประกาศแผนการจัดซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนในพื้นที่ อบต.ลำดวน ประจำปี 2564  doc120201028074634.pdf   28-10-2563  106  0
21   ประกาศผลผูชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาส 4  doc120210816024313.pdf   20-10-2563  13  1
22   ประกาศใช้แผนดำเนินการ ปี 2564  ประกาศใช้แผนดำเนินการ ปี 2564   07-10-2563  77  2
23   ประกาศ เรื่อง การยกเลิกใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน  ประกาศ เรื่อง การยกเลิกใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน   02-10-2563  77  1
24   ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564  ประกาศ   21-09-2563  77  2
25   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น รอบที่ 2  ผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกอาสาบริบาลท้องถิ่น   27-08-2563  72  3
26   ประกาศรับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น รอบที่ 2  อาสาบริบาลท้องถิ่น   24-08-2563  91  2
27   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น  ประกาศรายชื่อ   21-08-2563  73  2
28   ประกาศรับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น  อาสาบริบาลท้องถิ่น   19-08-2563  71  3
29   ประกาศ การจัดคนลงสู่ตำแหน่งตามประกาศกำหนดตำแหน่งและระดับ  ประกาศ การจัดคนลงสู่ตำแหน่งตามประกาศกำหนดตำแหน่งและระดับ   24-07-2563  66  8
30   ประกาศกำหนดตำแน่งพนักงานส่วนตำบล ข้าราชการครู และพนักงานจ้าง  ประกาศกำหนดตำแน่งพนักงานส่วนตำบล ข้าราชการครู และพนักงานจ้าง   24-07-2563  54  8
31   ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำงบประมาณ ๒๕๖๑-๒๕๖๓  ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำงบประมาณ ๒๕๖๑-๒๕๖๓ รายงานการปรับปรุงแผนอัตรากำลัง ๓ ปี (รอบงบประมาณ ๒๕๖๑-๒๕๖๓) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓   24-07-2563  58  6
32   ประกาศผลผูชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาส 3  doc120210816024137.pdf   14-07-2563  11  0
33   ประกาศแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565 )เพิ่มเติม ฉบับที่2  ประกาศ   30-04-2563  58  0
34   ประกาศผลผูชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาส 2  doc120210816023907.pdf   22-04-2563  11  0
35   ประกาศ บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำดวนสมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒  ประกาศ บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำดวนสมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒   21-02-2563  62  2
36   ประกาศผลผูชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาส 1  doc120210816023611.pdf   15-01-2563  12  0
37   ประกาศเรื่องการมอบอำนาจนายกให้รองนายก อบต.  ประกาศเรื่องการมอบอำนาจนายกให้รองนายก อบต.   07-01-2563  25  0
38   ประกาศเรื่องการมอบอำนาจนายกให้หัวหน้าส่วนราชการฯ  ประกาศเรื่องการมอบอำนาจนายกให้หัวหน้าส่วนราชการฯ   07-01-2563  22  0
39   ประกาศ บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำดวนสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒  ประกาศ บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำดวนสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒   25-12-2562  58  0
40   รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ปี 2562  ประกาศผลการติดตามแผน   25-12-2562  57  1
41   ประกาศแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565 )เพิ่มเติม ฉบับที่ 1  ประกาศ   25-12-2562  57  0
42   ประกาศ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำดวน สมัยสามัญ สมัยที่ ๔/๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑  ประกาศ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำดวน สมัยสามัญ สมัยที่ ๔/๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑   02-12-2562  48  1
43   ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563  ประกาศข้อบัญญัติ ส่วนที่ 1 ประกาศข้อบัญญํติ ส่วนที่ 2   02-09-2562  59  0
44   ประกาศ บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำดวนสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒  ประกาศ บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำดวนสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒   20-08-2562  50  1
45   ประกาศ เรื่อง บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำดวน สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒  ประกาศ เรื่อง บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำดวน สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒   15-08-2562  58  1
46   ประกาศหลักเกณฑ์การแยกขยะมูลฝอย พ.ศ. 2562  ประกาศหลักเกณฑ์การแยกขยะมูลฝอย พ.ศ. 2562   09-08-2562  22  1
47   ประกาศ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำดวน สมัยสามัญ สมัยที่ ๓/๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑  ประกาศ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำดวน สมัยสามัญ สมัยที่ ๓/๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑   30-07-2562  46  1
48   ประกาศ เรื่อง บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำดวน สมัยสามัญ สมัยที่ ๒/๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑  ประกาศ เรื่อง บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำดวน สมัยสามัญ สมัยที่ ๒/๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑   20-06-2562  45  2
49   ประกาศใช้แผนพัฒนา (ปี พ.ศ. 2561-2565 )  ประกาศใช้แผนพัฒนา (ปีพ.ศ. 2561-2565)   16-06-2562  150  1
50   ประกาศ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำดวน สมัยสามัญ สมัยที่ ๒/๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑  ประกาศ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำดวน สมัยสามัญ สมัยที่ ๒/๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑   19-04-2562  47  2
51   ประกาศสภา อบต.  การกำหนดสมัยประชุมสภา อบต.ลำดวน   25-02-2562  67  1
52   ประกาศ เรื่อง บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำดวน สมัยสามัญ สมัยที่ ๑/๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑  ประกาศ เรื่อง บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำดวน สมัยสามัญ สมัยที่ ๑/๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑   06-02-2562  52  1
53   ประกาศ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำดวน สมัยสามัญ สมัยที่ ๑/๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑  ประกาศ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำดวน สมัยสามัญ สมัยที่ ๑/๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑   27-01-2562  49  1
 หน้า 1 | 
 
 
 
     
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
     
 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 ช่องทางแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
 
 
 การประชาสัมพันธ์ การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง/ภาษีป้าย
 
 ทดสอบ01
 
 
 ทดสอบ01
 
 
 ทดสอบ01
 
 
     
 
โทรศัพท์ / โทรสาร 044-541168
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 10 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานถาม-ตอบ  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.