ไม่ประมาท การ์ดอย่าตก อดทนอีกนิด เราจะผ่านพ้นไปด้วยกัน ด้วยความห่วงใยจากใจองค์การบริหารส่วนตำบลลำดวน https://www.facebook.com/lamduansurin/  
 สภาพทั่วไป
 ตราสัญลักษณ์
 สภาพทางสังคม
 สภาพเศรษฐกิจ
 โครงสร้างองค์การบริหารส่วนตำบลลำดวน
 ข้อมูลการติดต่อ
 
 
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษาฯ
 อำนาจหน้าที่ อบต.ลำดวน
 
 
  ข้อมูลผู้บริหาร ผู้บริหารฝ่ายการเมือง/ผู้บริหารฝ่ายประจำ
  สมาชิกสภา
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
  ข้อมูลผู้บริหาร
 
 
รายงานกิจการสภา
ประกาศ
ข่าวประชาสัมพันธ์
คู่มือประชาชน
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
อปพร.
มุมอาเซียน
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
ข่าวเด่น
จดหมายข่าว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
แบบสอบถามความพึงพอใจ
วีดีทัศน์
ภาพกิจกรรม
ผลิตภัณฑ์ตำบล
ผลงานเด่น
สถานที่สำคัญ
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 
 หัวข้อการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA)
 
  แผนยุทธศาสตร์
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
  แผนดำเนินงานประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 แนะนำการชำระภาษี
 
 
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ผลประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้เสนอราคา
 
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
แผนอัตรากำลัง
  รับฟังความเห็นงานด้านทรัพยากรบุคคล
 
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
 พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 กฏหมาย กฎกระทรวง ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง
 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล
 
 
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 การยกย่องบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรมภายนอกองค์กร 2564
 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
 
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
มาตรฐานการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 แบบประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (Local Performance Assessment : LPA)
 บริการประชาชนรูปแบบ E-Service
 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 
 
 
   
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
_______________________________________________________________________________________________________
 
ลำดับ หัวข้อ วันที่ อ่าน ดาวน์โหลด
1   เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำดวน  ประกาศเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำดวน   06-10-2564  42  11
2   เรื่อง จัดตั้งศูนย์ประสานงานจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำดวน  จัดตั้งศูนย์ประสานงานจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำดวน   06-10-2564  36  4
3   เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลลำดวน  ให้มีการเลือกตั้งผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลลำดวน   06-10-2564  34  2
4   คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลลำดวน 1.นายประเชิญ กูลรัตน์ ประธานกรรมการ 2.นายปรีดา ประดับสุข กรรมการ 3.นางวิลัยลักษณ์ ภูเขียว    04-10-2564  38  5
5   ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)  ประกาศแผนพัฒนาท้องถิ่น 2566-2570   29-09-2564  30  2
6   โครงการป้องกันโรคระบาดในนาข้าว ประจำปีงบประมาณ 2564    31-05-2564  66  0
7   โครงการ "รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน" สืบสานสู่ 100 ล้านต้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564    21-05-2564  62  0
8   โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ภายใต้ยุทธศาสตร์การดำเนินงานโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์การบริหารส่วนตำบลลำดวน อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์    19-04-2564  64  0
9   โครงการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม    23-03-2564  100  0
10   ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ประจำปีงบประมาณ 2564  ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ประจำปีงบประมาณ 2564   22-01-2564  11  3
11   โครงการส่งเสริมการปลูกพืชบำรุงดิน ประจำปีงบประมาณ 2564    14-01-2564  93  0
12   ประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาปีงบประมาณ 2563  ประกาศติดตาม   28-12-2563  83  2
13   รายงานผลการปฏิบัติการดำเนินงานพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ 2563 และแผนการปฏิบัติงานฯ ประจำปีงบประมาณ 2564    24-11-2563  116  0
14   รายงานผลการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำข้อมูลด้านการเกษตรของพื้นที่    12-11-2563  105  0
15   รายงานผลการดำเนินงานสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบยรมราชกุมารี ประจำปี 2563    30-10-2563  81  0
16   โครงการวันรักต้นไม้ ประจำปีของชาติ พ.ศ.2563    22-10-2563  101  2
17   รายงานผลการสำรวจแปลงนาข้าวที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคไหม้คอร่วง ในพื้นที่ตำบลลำดวน    12-10-2563  51  0
18   รายงานผลการสำรวจแปลงนาข้าวที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคไหม้คอรวง ในพื้นที่ตำบลลำดวน    12-10-2563  68  0
19   รายงานผลการปฏิบัติงานเข้าร่วมฝึกอบรมเพาะพันธุ์ปลา ปฏิบัติการ 90 วัน คนสุรินทร์ฝ่าวิกฤตโควิด-19    07-10-2563  74  0
20   ประกาศใช้แผนดำเนินการ ปี 2564  ประกาศใช้แผนดำเนินการ ปี 2564   07-10-2563  79  3
21   ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564  ประกาศ   21-09-2563  97  0
22   รายงานผลการปฏิบัติงานตรวจรักษาสุกรในพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลลำดวน    14-09-2563  83  0
23   กรอบแผนแม่บทระยะ ๕ ปีที่เจ็ด (๑ ตุลาคม ๒๕๖๔-๓๐ กันยายน ๒๕๖๙  กรอบแผนแม่บทระยะ ๕ ปีที่เจ็ด (๑ ตุลาคม ๒๕๖๔-๓๐ กันยายน ๒๕๖๙ บันทึกข้อความ   09-09-2563  78  5
24   รายงานการสำรวจแหล่งน้ำเสีย เพื่อประกอบตัวชี้วัดแบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    08-09-2563  22  0
25   รายงานการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชทางน้ำ เพื่อประกอบตัวชี้วัดแบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2563    21-08-2563  17  3
26   แนวทางการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำในชุมชน    20-08-2563  20  0
27   รายงานผลการปฏิบัติงาน กิจกรรมอาสาสมัคร อถล. ร่วมเก็บขยะข้างทางสาธารณะ    19-08-2563  16  0
28   รายงานผลการปฏิบัติงาน การเผยแพร่แนวทางการบริหารจัดการพาราควอตและคลอร์ไพริพอส และคู่มือการปฏิบัติตามคำสั่งกรมวิชาการเกษตร ที่ ๗๕๐/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓  รายงานผลการปฏิบัติงาน การเผยแพร่แนวทางการบริหารจัดการพาราควอตและคลอร์ไพริพอส และคู่มือการปฏิบัติตามคำสั่งกรมวิชาการเกษตร ที่ ๗๕๐/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓   06-08-2563  70  5
29   ประกาศรายชื่อผุ้ได้รับการบรรเทาวาตภัย 2563  รายชื่อ   29-07-2563  79  6
30   ประกาศ การจัดคนลงสู่ตำแหน่งตามประกาศกำหนดตำแหน่งและระดับ    24-07-2563  101  0
31   ประกาศกำหนดตำแน่งพนักงานส่วนตำบล ข้าราชการครู และพนักงานจ้าง    24-07-2563  76  0
32   ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำงบประมาณ    24-07-2563  72  0
33   ประกาศแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565 )เพิ่มเติม ฉบับที่ 2  ประกาศ   30-04-2563  65  0
34   ประกาศ เรื่อง บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำดวน สมัยสามัญ สมัยที่ ๔/๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑  ประกาศ เรื่อง บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำดวน สมัยสามัญ สมัยที่ ๔/๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑   21-02-2563  66  2
35   ขอเชิญร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำดวน สมัยสามัญ สมัยที่ ๑/๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑  ขอเชิญร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำดวน สมัยสามัญ สมัยที่ ๑/๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑    11-02-2563  59  0
36   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำดวน เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลลำดวน  ไฟล์เอกสาร   27-01-2563  76  3
37   ฐานข้อมูลตลาดอบต.ลำดวน  ฐานข้อมูลตลาด   05-01-2563  9  1
38   การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ    30-12-2562  24  0
39   แผนการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ประจำปี พ.ศ. 2563    30-12-2562  20  0
40   คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลลำดวน    26-12-2562  15  0
41   ประกาศ เรื่องบันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำดวน สมัยสามัญ สมัยที่ ๓/๒๕๖๒ ครั้งที่ 2  ประกาศบันทึกประชุมสภา   25-12-2562  66  0
42   ประกาศ เรื่อง บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำดวน สมัยสามัญ สมัยที่ ๓/๒๕๖๒ ครั้งที่ ๒  ประกาศ เรื่อง บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำดวน สมัยสามัญ สมัยที่ ๓/๒๕๖๒ ครั้งที่ ๒   25-12-2562  40  1
43   ประกาศใช้แผนพัฒนา (ปี พ.ศ. 2561-2565 )เพิ่มเติมฉบับที่ 1  ประกาศ   25-12-2562  67  0
44   ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ปีงบประมาณ 2562  ประกาศติดตาม   25-12-2562  70  0
45   ขอเชิญร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำดวน สมัยสามัญ สมัยที่ ๔/๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑  ขอเชิญร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำดวน สมัยสามัญ สมัยที่ ๔/๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑    19-12-2562  65  0
46   ประกาศ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำดวน สมัยสามัญ สมัยที่ ๔/๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑  ประกาศ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำดวน สมัยสามัญ สมัยที่ ๔/๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑   02-12-2562  65  0
47   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประกอบอาหารกลางวันเด็ก ประจำเดือน มิถุนายน 2563 สำหรับ ศพด. วัดเทพอัมรินทร์ธรรมาราม  ไฟล์เอกสาร    06-11-2562  64  1
48   ประกาศแผนดำเนินงาน ปี 2563    25-09-2562  52  0
49   ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2563    02-09-2562  72  0
50   ประกาศ เรื่อง บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำดวน สมัยสามัญ สมัยที่ ๓/๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑  ประกาศ เรื่อง บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำดวน สมัยสามัญ สมัยที่ ๓/๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑   20-08-2562  66  0
51   ประกาศ เรื่อง บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำดวน สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒  ประกาศ เรื่อง บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำดวน สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒   15-08-2562  67  0
52   ประกาศ เรื่องบันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำดวน สมัยสามัญ สมัยที่ ๓/๒๕๖๒ ครั้งที่ 2  ประกาศบันทึกประชุมสภา   13-08-2562  64  0
53   เชิญประชุมสภาสมัยสามัญครั้งที่ 3/2562 ครั้งที่ 2  หนังสือเชิญประชุม   13-08-2562  65  0
54   ขอเชิญร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำดวน สมัยสามัญ สมัยที่ ๓/๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑  ขอเชิญร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำดวน สมัยสามัญ สมัยที่ ๓/๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑   05-08-2562  64  1
55   ประกาศ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำดวน สมัยสามัญ สมัยที่ ๓/๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑  ประกาศ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำดวน สมัยสามัญ สมัยที่ ๓/๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑   30-07-2562  61  0
56   ประกาศ เรื่อง บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำดวน สมัยสามัญ สมัยที่ ๒/๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑    20-06-2562  54  0
57   ประกาศใช้แผนพัฒนา (ปี พ.ศ. 2561-2565 )  ประกาศใช้แผนพัฒนา (ปีพ.ศ. 2561-2565)   14-06-2562  54  4
58   ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำดวน สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑/๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑  ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำดวน สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑/๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑   10-06-2562  68  1
59   ประกาศ เรื่อง บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำดวน สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒  ประกาศ เรื่อง บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำดวน สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒   06-05-2562  67  0
60   ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำดวน สมัยสามัญ สมัยที่ ๒/๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑  ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำดวน สมัยสามัญ สมัยที่ ๒/๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑   26-04-2562  63  1
 หน้า 1 | 2 | 
 
 
 
     
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
     
 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 ช่องทางแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
 
 
 การประชาสัมพันธ์ การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง/ภาษีป้าย
 
 ทดสอบ01
 
 
 ทดสอบ01
 
 
 ทดสอบ01
 
 
     
 
โทรศัพท์ / โทรสาร 044-541168
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 10 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานถาม-ตอบ  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.