ไม่ประมาท การ์ดอย่าตก อดทนอีกนิด เราจะผ่านพ้นไปด้วยกัน ด้วยความห่วงใยจากใจองค์การบริหารส่วนตำบลลำดวน https://www.facebook.com/lamduansurin/ Instagram lamduansubdistric11  
 สภาพทั่วไป
 ตราสัญลักษณ์
 สภาพทางสังคม
 สภาพเศรษฐกิจ
 โครงสร้างองค์การบริหารส่วนตำบลลำดวน
 ข้อมูลการติดต่อ
 อินสตาแกรม
 
 
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษาฯ
 อำนาจหน้าที่ อบต.ลำดวน
 หน่วยตรวจสอบภายใน
 
 
  ข้อมูลผู้บริหาร ผู้บริหารฝ่ายการเมือง/ผู้บริหารฝ่ายประจำ
  สมาชิกสภา
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
  หน่วยตรวจสอบภายใน
  ข้อมูลผู้บริหาร
 
 
รายงานกิจการสภา
ประกาศ
ข่าวประชาสัมพันธ์
คู่มือประชาชน
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
อปพร.
มุมอาเซียน
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
ข่าวเด่น
จดหมายข่าว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
แบบสอบถามความพึงพอใจ
วีดีทัศน์
ภาพกิจกรรม
ผลิตภัณฑ์ตำบล
ผลงานเด่น
สถานที่สำคัญ
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 
 หัวข้อการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA)
 
  แผนยุทธศาสตร์
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
  แผนดำเนินงานประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 แนะนำการชำระภาษี
 
 
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ผลประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้เสนอราคา
 
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
แผนอัตรากำลัง
  รับฟังความเห็นงานด้านทรัพยากรบุคคล
 
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
 พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 พรบ. กฏหมาย กฎกระทรวง ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง
 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล
 
 
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 การยกย่องบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรมภายนอกองค์กร 2564
 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
 นโยบายไม่รับของขวัญ ของกำนัล ฯ
 
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
มาตรฐานการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 แบบประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (Local Performance Assessment : LPA)
 บริการประชาชนรูปแบบ E-Service
 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 
 
 
   
 
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
_______________________________________________________________________________________________________
 
ลำดับ หัวข้อ วันที่ อ่าน ดาวน์โหลด
1   ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2565    31-03-2565  40  0
2   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนลาดยาง ผิงจราจร Asphaltic Concrete สายทางบ้านประดู่ทอง หมู่ที่ ๕ (คุ้มโคกฝ้าย) ตำบลลำดวน ถึงห้วยตราด บ้านแสงทรัพย์ ตำบลตาอ็อง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีคัดเลือก  doc120211009064858.pdf   30-09-2564  109  10
3   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประกอบอาหารกลางวันเด็ก ประจำเดือน สิงหาคม 2564 สำหรับ ศพด.ทั้ง 3 แห่ง  doc120210802034114.pdf   02-08-2564  119  3
4   ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง คก.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านตาเมาะ ม.6 (บ้านตาเดือนถึงบ้านตารุ่ง)  doc120210721035321.pdf   21-07-2564  136  4
5   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประกอบอาหารกลางวันเด็ก ประจำเดือน กรกฎาคม 2564 สำหรับ ศพด.บ้านจรวย ศพด.บ้านตาเมาะ ศพด.วัดเทพฯ  doc120210713032538.pdf   13-07-2564  128  1
6   ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) แบบบรรทุกน้ำ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ  doc120210614104056.pdf   14-06-2564  133  4
7   ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง คก.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านตระเปียงกู ม.8 (สายทางบ้านตระเปียงกูคุ้มโคกสูงต่อจากเดิม)  doc120210614103946.pdf   14-06-2564  83  1
8   ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประกอบอาหารกลางวันเด็ก ประจำเดือน เมษายน 2564 สำหรับ ศพด.วัดเทพฯ  doc120210326034955.pdf   26-03-2564  82  3
9   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประกอบอาหารกลางวันเด็กประจำเดือน เมษายน 2564 สำหรับ ศพด.บ้านตาเมาะ  doc120210326034701.pdf   26-03-2564  74  1
10   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประกอบอาหารกลางวันเด็ก ประจำเดือน เมษายน 2564 สำหรับ ศพด.จรวย  doc120210326034530.pdf   26-03-2564  75  2
11   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนในเขตพื้นที่ อบต.ลำดวน จำนวน 3 แห่ง  doc120210325082915.pdf   25-03-2564  77  1
12   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) สำหรับ ศพด.จำนวน 3 แห่ง  doc120210325082706.pdf   25-03-2564  81  1
13   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประกอบอาหารกลางวันเด็ก ประจำเดือน มกราคม 2564 สำหรับ ศพด.วัดเทพฯ  doc120210107040904.pdf   07-01-2564  92  2
14   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประกอบอาหารกลางวันเด็ก ประจำเดือน มกราคม 2564 สำหรับ ศพด.บ้านตาเมาะ  doc120210107040727.pdf   07-01-2564  96  1
15   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประกอบอาหารกลางวันเด็ก ประจำเดือน มกราคม 2564 สำหรับ ศพด.บ้านจรวย  doc120210107040544.pdf   07-01-2564  128  1
16   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประกอบอาหารกลางวันเด็ก ประจำเดือน ธันวาคม 2563 สำหรับ ศพด.วัดเทพฯ  doc120201214064851.pdf   14-12-2563  114  1
17   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประกอบอาหารกลางวันเด็ก ประจำเดือน ธันวาคม 2563 สำหรับ ศพด. บ้านตาเมาะ  doc120201214064926.pdf   14-12-2563  125  1
18   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างประกอบอาหารกลางวัน เด็ก ประจำเดือน ธันวาคม 2563 สำหรับ ศพด.บ้านจรวย  doc120201214064608.pdf   14-12-2563  103  1
19   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนจำนวน 3 แห่ง  doc120201208034911.pdf   08-12-2563  80  2
20   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) สำหรับ ศพด.ทั้ง 3 แห่ง  doc120201208032043.pdf   08-12-2563  79  0
21   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนในพื้นที่ อบต.ลำดวน จำนวน 3 แห่ง  doc120201104071914.pdf   04-11-2563  83  0
22   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) ศพด.ทั้ง 3 แห่ง  doc120201104071423.pdf   04-11-2563  87  0
23   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประกอบอาหารกลางวันเด็ก ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 สำหรับ ศพด.วัดเทพอัมรินทร์ธรรมาราม  doc120201104063827.pdf   04-11-2563  91  0
24   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประกอบอาหารกลางวันเด็ก ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 สำหรับ ศพด.บ้านจรวย  doc120201104063459.pdf   04-11-2563  80  0
25   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประกอบอาหารกลางวันเด็ก ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 สำหรับ ศพด.บ้านตาเมาะ  doc120201104063009.pdf   04-11-2563  88  0
26   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหนังสือสำหรับเด็กปฐมวัย สำหรับ ศพด.วัดเทพฯ  doc120200922084336.pdf   22-09-2563  112  0
27   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหนังสือสำหรับเด็กปฐมวัย สำหรับ ศพด.บ้านจรวย  doc120200922084654.pdf   22-09-2563  123  0
28   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหนังสือสำหรับเด็กปฐมวัย สำหรับ ศพด.บ้านตาเมาะ  doc120200922084043.pdf   22-09-2563  106  0
29   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประกอบอาหารกลางวันเด็ก ประจำเดือน กันยายน 2563 สำหรับ ศพด.บ้านจรวย  doc120200831075811.pdf   31-08-2563  113  2
30   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประกอบอาหารกลางวันเด็ก ประจำเดือน กันยายน 2563 สำหรับ ศพด.บ้านตาเมาะ  doc120200831075039.pdf   31-08-2563  114  0
31   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประกอบอาหารกลางวันเด็ก ประจำเดือน กันยายน 2563 สำหรับ ศพด.วัดเทพอัมรินทร์ธรรมาราม  doc120200831074830.pdf   31-08-2563  70  1
32   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประกอบอาหารกลางวันเด็ก ประจำเดือน สิงหาคม 2563 สำหรับ ศพด.วัดเทพอัมรินทร์ธรรมาราม  doc120200723030224.pdf   23-07-2563  86  0
33   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประกอบอาหารกลางวันเด็ก ประจำเดือน สิงหาคม 2563 สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตาเมาะ  doc120200723025749.pdf   23-07-2563  82  0
34   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประกอบอาหารกลางวันเด็ก ประจำเดือน สิงหาคม 2563 สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านจรวย  doc120200723025252.pdf   23-07-2563  77  0
35   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประกอบอาหารกลางวันเด็กสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเทพอัมรินทร์ธรรมาราม ประจำเดือน กรกฎาคม 2563  doc120200710094023.pdf   10-07-2563  82  2
36   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประกอบอาหารกลางวันเด็กสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตาเมาะ ประจำเดือน กรกฎาคม 2563  doc120200710093659.pdf   10-07-2563  85  0
37   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประกอบอาหารกลางวันเด็กสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านจรวย ประจำเดือน กรกฎาคม 2563  doc120200710093519.pdf   10-07-2563  82  1
38   ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุอาหารเสริม(นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดอบต.ลำดวนจำนวน 3 แห่ง  doc120200710093314.pdf   10-07-2563  78  1
39   ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุอาหารเสริม(นม) สำหรับโรงเรียนในพื้นที่อบต.ลำดวนจำนวน 3 แห่ง  doc120200710093108.pdf   10-07-2563  68  0
40   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประกอบอาหารกลางวันเด็ก ประจำเดือน มิถุนายน 2563 สำหรับ ศพด. วัดเทพอัมรินทร์ธรรมาราม  ไฟล์เอกสาร   01-06-2563  77  2
41   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประกอบอาหารกลางวันเด็ก ประจำเดือน มิถุนายน 2563 สำหรับ ศพด.บ้านตาเมาะ  ไฟล์เอกสาร    01-06-2563  84  0
42   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประกอบอาหารกลางวันเด็ก ประจำเดอืน มิถุนายน 2563 สำหรับ ศพด. บ้านจรวย  ไฟล์เอกสาร   01-06-2563  78  0
43   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประกอบอาหารกลางวันเด็ก ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 สำหรับ ศพด. วัดเทพฯ  ไฟล์เอกสาร   14-05-2563  86  0
44   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประกอบอาหารกลางวันเด็ก ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 สำหรับ ศพด.บ้านตาเมาะ  ไฟล์เอกสาร   14-05-2563  80  0
45   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประกอบอาหารกลางวันเด็ก ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 สำหรับ ศพด.บ้านจรวย  ไฟล์เอกสาร   14-05-2563  88  0
46   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อสื่อการเรียนการสอน(วัสดุรายหัว) สำหรับ ศพด.วัดเทพอัมรินทร์ธรรมาราม  ไฟล์เอกสาร   09-03-2563  71  0
47   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื่อสื่อการเรียนการสอน (วัสดุรายหัว) สำหรับ ศพด.บ้านจรวย  ไฟล์เอกสาร   09-03-2563  73  0
48   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสื่อการเรียนการสอนวัสดุการศึกษา(วัสดุรายหัว)  ไฟล์เอกสาร   09-03-2563  79  1
49   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประกอบอาหารกลางวันเด็ก ประจำเดือน มีนาคม 2563 สำหรับ ศพด.วัดเทพฯ  ไฟล์เอกสาร   25-02-2563  82  0
50   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประกอบอาหารกลางวันเด็ก ประจำเดือน มีนาคม 2563 สำหรับ ศพด.บ้านตาเมาะ  ไฟล์เอกสาร   25-02-2563  76  0
51   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประกอบอาหารกลางวันเด็ก ประจำเดือน มีนาคม 2563 สำหรับ ศพด.บ้านจรวย  ไฟล์เอกสาร   25-02-2563  78  0
52   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คุ้มโคกทะนง(จากสามแยกลาดยางถึงบ้านยายสงัย) บ้านประดู่ทอง หมู่ที่ 5 ตำบลลำดวน อำเภอลำดวน จังหวุัดสุรินทร์  ไฟล์เอกสาร   21-02-2563  75  1
53   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คุ้มโคกตะโก หมู่ที่ 9 ตำบลลำดวน อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์  ไฟล์เอกสาร   21-02-2563  65  1
54   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นไปโรงพยาบาลลำดวน หมู่ที่ 4  ไฟล์เอกสาร   26-11-2562  73  4
 หน้า 1 | 
 
 
 
     
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
     
 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 ช่องทางแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
 
 
 การประชาสัมพันธ์ การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง/ภาษีป้าย
 
 ทดสอบ01
 
 
 ทดสอบ01
 
 
 ทดสอบ01
 
 
     
 
โทรศัพท์ / โทรสาร 044-541168
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 10 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานถาม-ตอบ  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.