ไม่ประมาท การ์ดอย่าตก อดทนอีกนิด เราจะผ่านพ้นไปด้วยกัน ด้วยความห่วงใยจากใจองค์การบริหารส่วนตำบลลำดวน https://www.facebook.com/lamduansurin/ Instagram lamduansubdistric11  
 สภาพทั่วไป
 ตราสัญลักษณ์
 สภาพทางสังคม
 สภาพเศรษฐกิจ
 โครงสร้างองค์การบริหารส่วนตำบลลำดวน
 ข้อมูลการติดต่อ
 อินสตาแกรม
 
 
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษาฯ
 อำนาจหน้าที่ อบต.ลำดวน
 หน่วยตรวจสอบภายใน
 
 
  ข้อมูลผู้บริหาร ผู้บริหารฝ่ายการเมือง/ผู้บริหารฝ่ายประจำ
  สมาชิกสภา
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
  หน่วยตรวจสอบภายใน
  ข้อมูลผู้บริหาร
 
 
รายงานกิจการสภา
ประกาศ
ข่าวประชาสัมพันธ์
คู่มือประชาชน
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
อปพร.
มุมอาเซียน
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
ข่าวเด่น
จดหมายข่าว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
แบบสอบถามความพึงพอใจ
วีดีทัศน์
ภาพกิจกรรม
ผลิตภัณฑ์ตำบล
ผลงานเด่น
สถานที่สำคัญ
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 
 หัวข้อการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA)
 
  แผนยุทธศาสตร์
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
  แผนดำเนินงานประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 แนะนำการชำระภาษี
 
 
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ผลประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้เสนอราคา
 
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
แผนอัตรากำลัง
  รับฟังความเห็นงานด้านทรัพยากรบุคคล
 
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
 พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 พรบ. กฏหมาย กฎกระทรวง ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง
 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล
 
 
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 การยกย่องบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรมภายนอกองค์กร 2564
 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
 นโยบายไม่รับของขวัญ ของกำนัล ฯ
 
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
มาตรฐานการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 แบบประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (Local Performance Assessment : LPA)
 บริการประชาชนรูปแบบ E-Service
 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 
 
 
   
 
เธเธฒเธฃเน€เธชเธฃเธดเธกเธชเธฃเน‰เธฒเธ‡เธงเธฑเธ’เธ™เธ˜เธฃเธฃเธกเธญเธ‡เธ„เนŒเธเธฃ
_______________________________________________________________________________________________________
 
ลำดับ หัวข้อ วันที่ อ่าน ดาวน์โหลด
1   เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลลำดวน เวลา 09.00 น. นายเลิศศักดิ์ บรรลุสุข พร้อมคณะบริหาร ข้าราชการ พนักงานส่วนตำบลทุกคน ได้เข้าร่วมโครงการอบรมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล (Integrity transparency assessment:ITA) ประจำปีงบประมาณ 2565 ผู้เข้าร่วมโครงการรวมทั้งสิ้น 47 คน ได้รับการสนับสนุนวิทยากรจาก สำนักงาน ปปช.จังหวัดสุรินทร์ เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรการมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต ส่งเสริมความโปร่งใส ต่อต้านผลประโยชนต์ทับซ้อน สร้างทัศนคติ ค่านิยม ซื่อสัตย์ มีจิตสำนึกที่ดี รับผิดชอบต่อหน้าที่ตามประมวล/มาตรฐานทางจริธยธรรม และการประเมินไอทีเอประจำปี 2565    26-04-2565  11  0
2   เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลลำดวน เวลา 09.00 น. นายเลิศศักดิ์ บรรลุสุข พร้อมคณะบริหาร ข้าราชการ พนักงานส่วนตำบลทุกคน ได้ประชุมผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ฯ ครั้งที่ 2/2565 เพื่อจัดกิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร โดยสำนักปลัด ได้นำเสนอการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปี 2565 โดยมีกิจกรรมชี้แจ้งตัวชี้วัด และเสริมสร้่างวัฒนธรรมองค์กร ดังนี้ 1.การประกาศแจ้งให้ทราบนโยบายไม่รับของขวัญ ของกำนัล 2.เจตจำนงสุจริต 3.ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองและข้าราชการท้องถิ่น 4.การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี ทั้งนี้ เพื่อให้ข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น มีทัศนคติ ค่านิยม ในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสำนึกที่ดี รับผิดชอบต่อหน้าที่ตามประมวล/มาตรฐานทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ โดยมีผู้ร่วมกิจกรรมจำนวน 23 คน  doc120220322062227.jpg   22-03-2565  30  3
3   โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมของผู้บริหาร สมาชิกสภา ฯ พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างของ อบต.ลำดวน ประจำปีงบประมาณ 2564 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 ณ วัดป่าดงคู ตำบลโชกเหนือ อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์ วัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ให้คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ฯ เจ้าหน้าที่องค์กร มีทัศนคติ ค่านิยม ในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ เสริมสร้างการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในการปฏิบัติงาน ตอบสนองความต้องการของประชาชน    26-04-2564  50  0
4   โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ให้กับผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา ฯ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2564 ณ ห้องประชุม อบต.ลำดวน วัตถุประสงค์เพื่อแสดงเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร แสดงเจตนารมย์ต้านทุจริต เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ เสริมสร้างป้องกันและปราบปรามการทุจริตในการปฏิบัติงาน กลุ่มเป้าหมายคือ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.ลำดวน และพนักงานส่วนตำบล    21-04-2564  36  1
5   ประกาศเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร เพื่อกำหนดแนวทางเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร โดยนำหลักธรรมาภิบาล หรือหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ได้แก่ 1.หลักนิติธรรม 2.หลักคุณธรรม 3.หลักความโปร่งใส 4.หลักการมีส่วนร่วม 5.หลักความรับผิดชอบ 6.หลักความคุ้มค่า เป็นแนวทางหลักในการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร  ประกาศเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร   09-03-2564  57  16
 หน้า 1 | 
 
 
 
     
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
     
 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 ช่องทางแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
 
 
 การประชาสัมพันธ์ การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง/ภาษีป้าย
 
 ทดสอบ01
 
 
 ทดสอบ01
 
 
 ทดสอบ01
 
 
     
 
โทรศัพท์ / โทรสาร 044-541168
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 10 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานถาม-ตอบ  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.