ไม่ประมาท การ์ดอย่าตก อดทนอีกนิด เราจะผ่านพ้นไปด้วยกัน ด้วยความห่วงใยจากใจองค์การบริหารส่วนตำบลลำดวน https://www.facebook.com/lamduansurin/ Instagram lamduansubdistric11  
 สภาพทั่วไป
 ตราสัญลักษณ์
 สภาพทางสังคม
 สภาพเศรษฐกิจ
 โครงสร้างองค์การบริหารส่วนตำบลลำดวน
 ข้อมูลการติดต่อ
 อินสตาแกรม
 
 
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษาฯ
 อำนาจหน้าที่ อบต.ลำดวน
 หน่วยตรวจสอบภายใน
 
 
  ข้อมูลผู้บริหาร ผู้บริหารฝ่ายการเมือง/ผู้บริหารฝ่ายประจำ
  สมาชิกสภา
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
  หน่วยตรวจสอบภายใน
  ข้อมูลผู้บริหาร
 
 
รายงานกิจการสภา
ประกาศ
ข่าวประชาสัมพันธ์
คู่มือประชาชน
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
อปพร.
มุมอาเซียน
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
ข่าวเด่น
จดหมายข่าว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
แบบสอบถามความพึงพอใจ
วีดีทัศน์
ภาพกิจกรรม
ผลิตภัณฑ์ตำบล
ผลงานเด่น
สถานที่สำคัญ
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 
 หัวข้อการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA)
 
  แผนยุทธศาสตร์
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
  แผนดำเนินงานประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 แนะนำการชำระภาษี
 
 
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ผลประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้เสนอราคา
 
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
แผนอัตรากำลัง
  รับฟังความเห็นงานด้านทรัพยากรบุคคล
 
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
 พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 พรบ. กฏหมาย กฎกระทรวง ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง
 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล
 
 
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 การยกย่องบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรมภายนอกองค์กร 2564
 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
 นโยบายไม่รับของขวัญ ของกำนัล ฯ
 
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
มาตรฐานการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 แบบประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (Local Performance Assessment : LPA)
 บริการประชาชนรูปแบบ E-Service
 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 
 
 
   
 
เธเธญเธ‡เธ—เธธเธ™เธซเธฅเธฑเธเธ›เธฃเธฐเธเธฑเธ™เธชเธธเธ‚เธ เธฒเธž
_______________________________________________________________________________________________________
 
ลำดับ หัวข้อ วันที่ อ่าน ดาวน์โหลด
1   โครงการประจำปีงบประมาณ 2563  โครงการบ้านสะอาดปราศจากลูกน้ำยุงลาย บ้านตาเมาะ   24-06-2563  49  5
2   โครงการประจำปีงบประมาณ 2563  โครงการบ้านสะอาดปราศจากลูกน้ำยุงลาย บ้านโคกกะดวด   24-06-2563  54  1
3   โครงการประจำปีงบประมาณ 2563  โครงการบ้านสะอาดปราศจากลูกน้ำยุงลาย บ้านตระเปียงกู   24-06-2563  49  2
4   โครงการประจำปีงบประมาณ 2563  โครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย บ้านตระเปียงกู   24-06-2563  56  2
5   โครงการประจำปีงบประมาณ 2563  โครงการบ้านสะอาดปราศจากลูกน้ำยุงลาย บ้านจรวย   24-06-2563  54  1
6   โครงการประจำปีงบประมาณ 2563  โครงการคัดกรองสุขภาพประชาชน    24-06-2563  45  3
7   โครงการประจำปีงบประมาณ 2563  โครงการ อย.น้อยคุ้มครองผู้บริโภคและอาหารปลอดภัย   24-06-2563  53  4
8   โครงการประจำปีงบประมาณ 2563  โครงการเฝ้าระวังสุขาภิบาลอาหาร ร้านอาหารและแผงลอย   24-06-2563  47  2
9   โครงการประจำปีงบประมาณ 2563  โครงการส่งเสริมและเฝ้าระวังสุขภาพจากโรค จากการประกอบอาชีพกลุ่มทอผ้าไหมตำบลลำดวน    24-06-2563  51  1
10   โครงการประจำปีงบประมาณ 2563  โครงการส่งเสริมความปลอดภัยและป้องกันอุบัติเหตุในกลุ่มเด็กวัยเรียนและประชาชน   24-06-2563  49  1
11   โครงการประจำปีงบประมาณ 2563  โครงการส่งเสริมพัฒนาการดี สูงดี สมส่วน ตำบลลำดวน   24-06-2563  46  1
12   โครงการประจำปีงบประมาณ 2563  โครงการส่งเสริมสุขภาพกลุ่มหญิงตั้งครรภ์องค์การบริหารส่วนตำบลลำดวน   24-06-2563  51  0
13   โครงการประจำปีงบประมาณ 2563  โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพกลุ่มเสี่ยงโรคเมตาบอลิก (Metabolic)    24-06-2563  51  1
14   โครงการประจำปีงบประมาณ 2563  โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพในเด็กก่อนวัยเรียน 2-5 ปี ตำบลลำดวน    24-06-2563  59  0
15   โครงการประจำปีงบประมาณ 2563  โครงการป้องกันโรคและภัยจากยุงลายโดยภาคีเครือข่ายสุขภาพตำบลลำดวน   24-06-2563  49  1
16   แบบเสนอแผนงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลลำดวน  แบบเสนอแผนงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลลำดวน   19-06-2563  54  7
17   ระเบียบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลลำดวน  ระเบียบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลลำดวน    19-06-2563  54  4
 หน้า 1 | 
 
 
 
     
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
     
 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 ช่องทางแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
 
 
 การประชาสัมพันธ์ การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง/ภาษีป้าย
 
 ทดสอบ01
 
 
 ทดสอบ01
 
 
 ทดสอบ01
 
 
     
 
โทรศัพท์ / โทรสาร 044-541168
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 10 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานถาม-ตอบ  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.